News

Podatek u źródła – wejście w życie nowych zasad ponownie odroczone

W opublikowanym 28 czerwca 2019 r. rozporządzeniu Minister Finansów po raz kolejny odroczył wejście w życie nowych zasad poboru podatku u źródła.

Nowe zasady które miały pierwotnie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r, a następnie od 1 lipca 2019 r, ostatecznie mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.  
Przedmiotowe rozporządzenie dotyczy jednak wyłącznie podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zakres nowych regulacji

Przypomnijmy, że nowy mechanizm poboru podatku u źródła przewiduje obowiązek poboru podatku, w sytuacjach, w których łączna kwota należności z tytułów wskazanych w ustawie (w szczególności odsetki, dywidendy, należności licencyjne oraz należności za usługi niematerialne) na rzecz tego samego podatnika przekracza kwotę 2 mln zł.

Co do zasady nowe regulacje stosuje się bez możliwości niepobrania podatku, a także bez uwzględniania zwolnień lub preferencyjnych stawek. Podatnik będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o zwrot pobranego przez płatnika podatku.

Nowe regulacje przewidują jednak dwa wyjątki, w których to płatnik może zastosować zwolnienie lub obniżoną stawkę:

 

  1. Zastosowanie zwolnienia z poboru podatku lub obniżonej stawki podatku w oparciu o odpowiednie oświadczenie członków zarządu złożone do organów podatkowych.
  2. uzyskanie uprzedniej opinii wydanej przez urząd skarbowy w sprawie stosowania zwolnienia z podatku u źródła (procedura nadzwyczajna dostępna tylko w przypadku płatności z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, które wchodzą w zakres dyrektyw) – nie dotyczy usług niematerialnych.

 

Przypominamy także, że od 1 stycznia 2019 r. płatnicy powinni dochowywać należytej staranności przy weryfikacji możliwości stosowania zwolnień bądź stawek podatku u źródła niższych niż ustawowe.