AKTUALNOŚCI

Nowe obowiązki w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 13 października 2019 r. rozpocznie funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych prowadzony przez Ministra Finansów. Przedmiotowa ustawa nakłada na niektóre podmioty obowiązek zgłaszania oraz aktualizacji informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych.

Podmioty obowiązane do zgłoszenia

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

 • spółki jawne;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Definicja rzeczywistego beneficjenta

Zgodnie z ustawą beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką dzięki posiadanym uprawnieniom, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych i które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. To również osoby, w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. W przypadku podmiotu będącego osobą prawną są to:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 • jeśli nie można ustalić tożsamości osób fizycznych określonych powyżej (lub są co do tego wątpliwości) – osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Informacje podlegające zgłoszeniu

Zakres informacji podlegających zgłoszeniu do rejestru obejmuje:

 • dane identyfikacyjne spółki (nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, numer KRS, NIP);
 • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo data urodzenia, informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu);
 • dane identyfikacyjne członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo data urodzenia, informacja uprawnieniach).

Terminy

Podmioty, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, tj. przed 13 października 2019 r., są obowiązane do dokonania zgłoszenia o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowych przepisów, tj. do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Natomiast podmioty zarejestrowane w KRS 13 października 2019 r. oraz po tej dacie, będą one obowiązane do dokonania pierwszego zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia rejestracji spółki w KRS.

Podmioty wpisane do przedmiotowego rejestru będą ponadto zobligowane do każdorazowej aktualizacji danych ujawnionych w tym rejestrze w razie ich zmiany. Termin na dokonanie aktualizacji wynosi 7 dni od daty dokonania zmiany.

Sankcje

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wymaganych informacji w ustawowym terminie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w celu identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, a co za tym idzie, dopełnienia obowiązków związanych z przedmiotowym zagadnieniem, niezbędna jest dokładna analiza struktury właścicielskiej oraz zarządczej danego podmiotu. Chętnie wspomożemy Państwa w tym zakresie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości w zakresie Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jesteśmy do Państwa dyspozycji!