Nadzór nad księgami rachunkowymi

  1.  
  2. Nadzór nad księgami rachunkowymi:
  3. - kontrola prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  4. - kontrola i pomoc przy sporządzania deklaracji i informacji podatkowych oraz 
  5.   informacji bilansowych i statystycznych,
  6. - pomoc i nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych,
  7. - weryfikacja Planu Kont i Planu Amortyzacji,
  8. - kontrola dokumentacji księgowej pod względem formalnym i rachunkowym,
  9. - szkolenie personelu działów finansowo – księgowych.
  10.