Skutki podatkowe dla linii Kolei Dużych Prędkości

Dokonaliśmy analizy skutków podatkowo-prawnych dla konsorcjum, które opracowywało studium wykonalności dla linii Kolei Dużych Prędkości. Realizacja dużych projektów przez konsorcja z udziałem podmiotów zagranicznych wymaga dokładnej analizy w zakresie dokonywanych rozliczeń. W pierwszej kolejności istotne jest czy zagraniczna firma jako lider konsorcjum powinna wystawiać na Zamawiającego faktury z podatkiem VAT czy też bez podatku. Kolejnym zagadnieniem są wzajemne rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum. Gruntowna analiza projektu poparta interpretacją Ministra Finansów pozwala wyeliminować ryzyko podatkowe tego typu projektów.