Rozliczenia członków konsorcjum

Uzyskaliśmy korzystną interpretację dla konsorcjum wykonującego duży projekt współfinansowany z Funduszu Spójności UE w zakresie oczyszczania ścieków. Minister Finansów potwierdził prawidłowość naszego stanowiska, zgodnie z którym zwrot zaliczki na skutek zmiany lidera konsorcjum nie powinien być dokumentowany fakturą lecz notą księgową. Dzięki takiemu rozwiązaniu spółka zagraniczna nie będzie narażona na ryzyko negatywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku VAT dla podmiotów zagranicznych.