NSA rozstrzygnął co znaczy „niewydanie interpretacji”

Przepisy ordynacji podatkowej przewidują, że Minister Finansów wydaje interpretację indywidualną w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w sprawie. W orzecznictwie sądowym pojawiły się rozbieżność, czy termin ten jest zachowany, gdy interpretacja zostanie przygotowana i podpisana w ciągu trzech miesięcy, czy też powinna być w tym samym okresie także doręczona do adresata. Sprawa była istotna, bo z niewydaniem interpretacji w terminie łączy się bardzo ważne uprawnienie wnioskodawcy: przepisy uznają, że została wówczas wydana tzw. „milcząca interpretacja”, czyli interpretacja zgodna ze stanowiskiem wnioskodawcy w całości.

Uchwałą z dnia 14 grudnia 2009 roku (sygn. II FPS 7/09) NSA uznał, że w przez wydanie interpretacji należy rozumieć jej sporządzenie, podpisanie i nadanie, ale już nie doręczenie. Opóźnienie w doręczeniu interpretacji pozostaje bez wpływu na ocenę dochowania przez organ ustawowego terminu do wydanie tej interpretacji.