Menadżerowie bez prawa do liniowego podatku

Przedmiotem uchwały NSA był następujący stan faktyczny: dwie osoby fizyczne zamierzają założyć spółkę jawną; przedmiotem działalności spółki będzie w szczególności zarządzanie innymi przedsiębiorstwami. Pytanie dotyczyło zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez wspólników prowadzących spółkę świadczącą usługi menadżerskie. Czy dochody takie powinny być opodatkowane jako dochody z działalności gospodarczej (z możliwością korzystania z liniowej stawki podatku w wysokości 19%), czy też są to dochody opodatkowane według skali (18 i 32%), jako dochody z działalności wykonywanej osobiście?

W uchwale z 26 kwietnia 2010 roku (sygn. II FPS 10/09) NSA przychylił się do drugiego stanowiska. Bez względu na fakt, czy kontrakty menedżerskie zostaną zawarte w ramach działalności gospodarczej, czy też poza nią, przychody z tytułu ich wykonywania będą zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i według skali. Przepisy wyłączają możliwość kwalifikowania przychodów z kontraktów menedżerskich nawet tych, które zawierane są w ramach działalności gospodarczej jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.